Listen to this divine Ganesh aarti in Prajakta Shukre’s soulful voice.

Lyrics :-
“Jai ganesh jai ganesh, Jai ganesh deva
Mata jaki parwati, Pita maha deva

Jai ganesh jai ganesh, Jai ganesh deva
Mata jaki parwati, Pita maha deva

Ek dant daya want, Char bhuuja dhari
Ek dant daya want, Char bhuuja dhari

Mathe sindor shoye, Muse ki sawari
Pan chadhe Phool Chadhe, Aur Chadhe Mewa
Laduan ko bhog lage, Sant kare seva

Jai ganesh jai ganesh, Jai ganesh deva
Mata jaki parwati, Pita maha deva

Andhan ko aankh det, Kodhin ko kaya
Andhan ko aankh det, Kodhin ko kaya
Bajhan ko purta det, Nirdhan ko maya
Surya Shaam Sharan aaye, Safal ki jiye sewa

Jai ganesh jai ganesh, Jai ganesh deva
Mata jaki parwati, Pita maha deva”